Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   kw. 02

Gry i zabawy słuchowe-logopedia

Zabawy słuchowe logopedia

Plan pracy logopedy 2023

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej
w toku ćwiczeń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Diagnoza logopedyczna.

2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania głosek.

– ćwiczenia oddechowe: ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, pierścienia gardłowego.

– słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia słuchu fonemowego.

– ćwiczenia poczucia rytmu.

– ćwiczenia emisyjno – głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.

– wywołanie głoski w izolacji.

– utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.

– ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach.

– automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opow. ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, ćwiczenia aktywnego słuchania.

-ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.

– ćwiczenia ortofoniczne.

– ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego.

– ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą, a językiem literackim.

5. Współpraca z wychowawcami, rodzicami – instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, kierowanie do poradni specjalistycznych.

 

6. Doskonalenie zawodowe: udział w szkoleniach, kursach, konferencjach. Studia psychologiczne.

Skip to content