Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   kw. 27

PROJEKT ,,MAŁY PATRIOTA”

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA”.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów       i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów. W procesie wychowawczo – dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami                 i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Opierając się na założeniach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego określiłam dla projektu cele, zadania dla nauczyciela jak również umiejętności i wiadomości, które powinny wykazać dzieci po zakończeniu realizacji projektu. Projekt „Mały patriota” zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej dla dzieci. W oparciu o ten projekt dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą własnego kraju oraz poszerzą ją o nowe wiadomości związane z ich Ojczyzną.

Projekt będzie realizowany w grupie „Promyczki” 3-4 latków, w okresie od 26 – 30.04.2021r.

Realizator: mgr Monika Szczepek

Głównym celem projektu jest:

– kształtowanie przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej u dzieci;

– poszerzenie wiedzy na temat własnego kraju, regionu i miejscowości;

– wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć oraz emocji innych.

Cele szczegółowe projektu – dziecko:

– wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,

– nazywa godło i flagę państwową, zna I zwrotkę polskiego hymnu,

– zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu,

– szanuje symbole narodowe,

– potrafi wskazać na mapie Polski – stolicę Warszawę, główną rzekę: Wisłę, góry: Tatry, Morze Bałtyckie,

– zna nazwę miejscowości, w której mieszka,

– zna legendy związane z miejscem zamieszkania oraz krajem,

– uczestniczy w zabawach ruchowych, porusza się w rytm muzyki ,

– wykonuje wspólnie z innymi pracę plastyczną.

Metody realizacji projektu:

 • Podająca, werbalna – pogadanka, czytanie legend i wierszy, słuchanie piosenek
 • Poglądowa – pokaz, ekspozycja ilustracji, obserwacja w terenie;
 • Praktyczna – prace plastyczne, spacer ;

Formy realizacji projektu:

 • Indywidualna;
 • Zbiorowa;

Zadania dla dzieci:

-słuchanie opowiadań, legend i wierszy

-wykonywanie prac plastycznych i zadań manualnych

-przygotowanie stroju w barwach narodowych

-zapoznanie z mapą Polski

-nauka piosenki „Mały Polak, przedszkolak”, nauka I zwrotki hymnu Polski

-nauka tańca „poleczka”

-wykonanie pracy wspólnie z rodzicem do konkursu „Moja mała ojczyzna”

-spacer po Grabownicy, obserwowanie ważnych obiektów miejscowości

-udział w quizie „Kocham cię Polsko”

-nauka wiersza „Katechizm polskiego dziecka”

Zadania dla nauczyciela:

– tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym;

– zapoznanie wychowanków z symbolami, ważnymi dla kraju (TIK);

– przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

-zapoznanie z ważnymi obiektami znajdującymi się w naszej miejscowości.

-przygotowanie dzieci do recytacji wiersza i śpiewania piosenki i hymnu;

-wykonanie i ekspozycja gazetki ściennej „Polskie symbole narodowe”;

-zorganizowanie kącika książek z legendami.

Harmonogram Projektu  Edukacyjnego „MAŁY PATRIOTA”.

Data  

Temat dnia

Zadania do realizacji Uwagi
Poniedziałek,

26.04.2021

„Polska – moja Ojczyzna” 1.Zapoznanie dzieci z historią państwa i symbolami narodowymi: flaga, hymn, godło (TIK).

2.Nauka hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” – zwrócenie uwagi w jakich sytuacjach słuchamy         i śpiewamy hymn narodowy i jaką wówczas przyjmujemy postawę.

3. Zapoznanie z legendą „O Lechu, Czechu  i Rusie”.

4.Wykonanie flagi – praca plastyczna (łączenie klejem białego i czerwonego paska papieru oraz szpadką do szaszłyków).

5. Improwizacje taneczne z biało czerwonymi wstążkami do muzyki F. Chopina – wybitnego kompozytora (Preludium Des-dur „Deszczowe”).

6.Ogłoszenie konkursu pt.”Moja mała ojczyzna”

(regulamin w załączniku).

 
Wtorek,

27.04.2021

„Od morza do Tatr” 1. Zapoznanie z mapą Polski, wskazanie Morza Bałtyckiego, gór Tatr, stolicy Warszawy, największej rzeki i wybranych miast.

2. Oglądanie pocztówek i ilustracji przedstawiających wybrane miasta, zabytki oraz krajobrazy.

3. Nauka piosenki „Mały Polak przedszkolak”.

4. „Godło Polski” – praca plastyczna z wykorzystaniem białych piór.

5. Zapoznanie z „Legendą o Wiśle”

 1. „Płynie Wisła płynie” – zabawa ruchowa przy piosence – ćwiczenia równowagi.

7.”Moja ojczyzna” – czytanie wiersza, rozmowa na temat usłyszanego tekstu. Zwrócenie uwagi na najważniejsze miejsca w naszym kraju.

 
Środa,

28.04.2021

„Podkarpacie– moja mała ojczyzna” 1. Zaznaczenie położenia Województwa podkarpackiego na mapie.

2. Zapoznanie z wyglądem stroju rzeszowskiego.

3. Regionalne potrawy.

4. Robimy „proziaki ” – prace manualne z wykorzystaniem ciasta.

5. Słuchanie „Legendy o Bagniskach” w Brzozowie.

6. Zabawy naszych babć: „Jawor”, „Ulijanka”, „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa w kole.

7. Nauka tańca regionalnego „poleczka”.

 
Czwartek,

29.04.2021

„Moja mała miejscowość” 1. Spacer w okolice przedszkola z flagami w ręku (manifestowanie polskości ) – zapoznanie dzieci z miejscowymi instytucjami użyteczności publicznej: kościół, dom strażaka, biblioteka, ośrodek zdrowia, szkoła  podstawowa, zakład fryzjerski, biuro sołeckie, piekarnia, sklepy,  itp.

 

2. Wycieczka do biblioteki: spotkanie z bibliotekarką – wysłuchanie historii powstania miejscowości „Grabownica Starzeńska”.

3. Wykonanie pracy plastycznej „Mój dom” – malowanie farbami kartonowego modelu domu odpowiednim kolorem. Zorganizowanie wystawki prac w szatni przedszkolnej.

 
Piątek,

30.04.2021

„Przed  majowymi Świętami Narodowymi ”

 

01.05 -ŚWIĘTO RACY,

02.05 – ŚWIĘTO FLAGI, 03.05 – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

1. Przygotowanie deseru w barwach narodowych z wykorzystaniem białego sera i czerwonej galaretki.

2. Zorganizowanie quizu „Kocham cię Polsko” – odpowiadanie na pytania dotyczące wiadomości zdobytych podczas całego tygodnia.

3. Pokaz mody w barwach narodowych – autoprezentacja na czerwonym dywanie.

4. Akademia patriotyczna w biało czerwonych strojach – nagranie filmiku dla rodziców: śpiewanie hymnu w postawie „na baczność”, recytacja wiersza „Katechizm polskiego dziecka”, „Moja Ojczyzna”, śpiewanie piosenki „Mały Polak – przedszkolak”, tańczenie „poleczki”.

5. Rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych.

6. Podsumowanie projektu – prezentacja i wspólne omawianie dokumentacji fotograficznej przy

słodkim poczęstunku – degustacja „serniczka na zimno z galaretką owocową” (biało czerwonego), serwowanego w przezroczystych pojemniczkach jednorazowych.

 

 

 

Monika Szczepek

 

Załącznik nr 1

Przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna” .

Organizatorem konkursu „Moja mała Ojczyzna” jest Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej.

Cele konkursu:

 • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej
 • promowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym
 • uczczenie 100 – rocznicy odzyskania niepodległości
 • rozwijanie kreatywności i talentów u dzieci poprzez twórczość plastyczną

Warunki uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3-4 lat

2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci wspólnie z rodzicami. Zachęcamy do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy, w której mieszkacie. Proponujemy dokładnie zastanowić się             i rozejrzeć, które miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie oraz jakie miejsca chcielibyście pokazać dzieciom z innych regionów Polski. Format i technika pracy dowolna.

3. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę, zamieszczoną w prawym dolnym rogu: imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce.

6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

7. Prace konkursowe będą oceniane pod względem zgodności z tematyką konkursową, kreatywności   i estetyki. Komisję konkursową powołuje organizator.

8. Prace należy dostarczyć do 29 kwietnia, do organizatora konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 kwietnia.

10. Ilość prac: każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie 🙂

Organizator konkursu: Monika Szczepek

 

Skip to content