Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   gru 01

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Dobre przedszkole powinno zapewnić każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych powinien być wzbogacony  o  innowacje wprowadzane przez nauczycieli, możliwość nauki języków obcych, wyrównania szans i promocję zdrowego stylu życia oraz kultywowania tradycji regionalnych.

 • Nasze przedszkole będzie bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największą wartością będzie dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stworzymy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Nasi wychowankowie będą chcieli się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Zadbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą będzie optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
 • Naszymi sprzymierzeńcami będą rodzice, których zachęcimy do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola. Nauczyciele współpracować będą z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania
 • Będziemy dążyli do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy  w nauce zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegać będą praw dziecka, dbać o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Ciągle będziemy doskonalili swoją bazę lokalową. Sale będziemy starali się doposażać w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie oraz estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenęplacówki. Zadbamy  również o sponsoring, udział w projektach i programach dedykowanych przedszkolom  (m. in. w projektach Fundacji „Szkoła z klasą”).
 • Zadbamy o promocję naszego przedszkola poprzez unowocześnienie strony internetowej placówki oraz udział w akcjach, programach i projektach na szczeblu ogólnopolskim. Podejmiemy współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
 • Uwzględnimy w pracy z dziećmi ich indywidualność, zadbamy o  podopiecznych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, organizując zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dziecka oraz zajęcia logopedyczne.
 • Do oceny osiągnięć dzieci zastosujemy ocenianie kształtujące.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Każde z dzieci w naszym przedszkolu dostanie klucz do zdobywania wiedzy,  twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

 • Skoncentrujemy się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 • Stworzymy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.
 • Przygotujemy dzieci do przeżywania sukcesów i porażek.
 • Wprowadzimy dzieci w świat wartości: dobra, miłości, przyjaźni i tolerancji.
 • Kształtować będziemy postawę szacunku wobec najbliższych oraz poszanowania środowiska naturalnego i dorobku kulturowego.
 • Budzić będziemy u dzieci wiarę we własne siły.
 • Poprzez różnorodną działalność rozbudzać będziemy zainteresowanie otaczającym światem, pozwalające dziecku wyrazić własne doświadczenia i spostrzeżenia.
 • Zapewnimy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Zapewnimy dzieciom opiekę przez wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.
 • Będziemy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami dziecka oraz środowiskiem lokalnym.

Sylwetka absolwenta

1.Dziecko kończące nasze przedszkole będzie posiadało:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność  skutecznego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

Będzie przestrzegało:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

Będzie dostrzegało i szanowało:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;

 

Nie będzie się obawiało:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupy, przedszkola, rodziny,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie:

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem.
 • Okazywanie dziecku szczególnego zaufania poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności.
 • Nagradzanie dziecka na forum grupy.
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania, odznaki uśmiechu, naklejki.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • Obserwacja  i dokumentowanie wyników.
 •  przeprowadzenie diagnoz okresowych: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze      i końcowej.
 • Prowadzenie arkuszy  umiejętności.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami.
 • Ocena realizacji celów i zadań, analiza oraz wnioski do dalszej pracy.
 • Wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach: Planie Działań Wspierających, IPET.

Podstawy badania osiągnięć dzieci w przedszkolu :

 • Obserwacja funkcjonowania w grupie.
 • Wytwory rąk dzieci .
 • Arkusze obserwacji rozwoju dzieci.
 • Prezentacja umiejętności (występy, konkursy).
 • Materiały reportażowe (zdjęcia, filmy, kroniki, albumy).
 • Rozmowy.

Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:

 • Gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Organizowanie dni otwartych i zajęć otwartych.
 • Organizowanie zebrań i warsztatów.
 • Prezentacja prac plastycznych oraz umiejętności artystycznych.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • W ramach wypracowanych zasad, rodzice będą współdecydować o  sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym, dydaktycznym, organizacyjnym.
 • Przedszkole  będzie uwzględniać w swojej pracy opinie rodziców.
 • Rodzice zostaną zaangażowani w życie przedszkola, w tym we współorganizację tradycyjnych uroczystości.
 • Przedszkole wspierać będzie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji oraz kontakty z nauczycielami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.
 • Poprosimy rodziców o współpracę z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności dzieci i w zmniejszaniu deficytów rozwojowych.
 • Rodzice otrzymają informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani będą z wynikami obserwacji oraz informowani o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 

 • Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami i Radą Rodziców.
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielkami, logopedą i psychologiem.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, w którym będzie można uzyskaćm.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowane będą prace dzieci oraz wywieszane porady dla rodziców i artykuły.
 • Zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców.
 • Zajęcia otwarte.
 • Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda).
 • Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady z rodzicami, wypełnianie ankiet.
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.
 • Konkursy, wycieczki.
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

 

Oprócz współpracy z rodzicami ważną dla nas jest współpraca z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami oraz organem prowadzącym przedszkole. Nawiążemy współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją ” Szkoła z klasą” w celu realizacji projektów edukacyjnych.

 

Skip to content