Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   lut 08

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzozów na rok szkolny 2019/2020.
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka
w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole / szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale
nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata – 100 pkt,
rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole
– 80 pkt,
rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VII szkoły podstawowej lub do klas gimnazjalnych w szkole podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny – 60 pkt,
jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się
w trybie dziennym – 40 pkt,
dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 20 pkt,

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:

zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie
z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,
oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.
Wnioski do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy składać w dniach od 4 lutego 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Do dnia 29 marca 2019 r. rodzice mają czas na potwierdzenie
w formie pisemnej woli przyjęcia do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 2 kwietnia 2019 r. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w w/w zarządzeniu.
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w każdym przedszkolu / szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi na terenie Gminy Brzozów.