Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   mar 29

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Funkcjonowanie przedszkola w okresie od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.

Szanowni Państwo Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 561
)

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  innych form wychowania przedszkolnego.

Dlatego rozpoczynamy naukę na odległość poprzez kontakt drogą elektroniczną tzw. nauczanie zdalne. Bardzo prosimy o  sprawdzanie przekazywanych przez nas informacji.

Materiały do pracy oraz propozycje zajęć z dziećmi będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz na utworzonych grupach na Facebooku każdego oddziału. Nauczyciele służą pomocą w postaci porad i konsultacji, jak i również będą opracowywać dodatkowe materiały dla dzieci według potrzeb. Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana przy współpracy nauczyciela i rodziców, dlatego  prosimy o pomoc i współpracę podczas wykonywania zadań z dziećmi. Wykonane prace dzieci i zadania prosimy odsyłać na Facebookowe grupy każdego oddziału. Będzie także możliwość spotkania się nauczyciela z dziećmi i rodzicami w godzinach ustalonych indywidualnie z wychowawcą. Spotkanie można będzie odbyć na platformie ZOOM lub na Messengerze. Linki do spotkań umieszczane będą na indywidualnych grupach i na stronie przedszkola. Zachęcamy do pracy z dziećmi, chwalenie się jej efektami. My także będziemy to robili umieszczając prace dzieci na stronie internetowej przedszkola i szkolnym Facebooku.

Informuję również, że nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci rodziców , którzy złożą wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, z racji że :

 • są rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

W związku z powyższym proszę wszystkich rodziców, którzy jeszcze chcieliby złożyć wniosek o zorganizowanie  zajęć, a nie zrobili tego w piątek 26.03.2021 r. o jak najszybsze poinformowanie przedszkola i wypełnienie wniosku.

Dzieci można zgłaszać dostarczając wniosek do placówki.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor PS w Grabownicy Starzeńskiej

Zofia Wojnowska

przedszkole-wniosek-rodzicow-2 (1)

Skip to content