Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   lis 09

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ NA LATA 2017 – 2022

 

(najważniejsze elementy)

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

MISJA
Naszemu działaniu towarzyszy myśl Roberta Fulghuma -
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

WIZJA
• W naszym przedszkolu dzieci są wyjątkowe i niepowtarzalne (każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości);
• Uczymy wychowanków wiary we własne możliwości, chcemy rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości;
• Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami;
• Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość;
• Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności
i kształtujemy ich autonomię;
• Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych;
• Naszą działalność wychowawczo – dydaktyczną opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi;
• Kadra przedszkolna ustawicznie się doskonali w celu zapewnienia dzieciom edukacji na najwyższym poziomie;
• Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.

MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące nasze przedszkole:
• nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym;
• jest aktywne, sprawne i pracowite;
• jest radosne, otwarte na innych;
• kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest
uspołecznione;
• jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność;
• rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w działaniu;
• szanuje środowisko przyrodnicze;
• potrafi korzystać z dóbr kultury;
• kocha swoją rodzinę, swoją małą ojczyznę i swój kraj.